Inhoud

Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Begrippen
Artikel 3. Beperkte verantwoordelijkheid
Artikel 4. Offertes
Artikel 5. Uitvoering van overeenkomsten
Artikel 6. Contractduur en opzegging
Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
Artikel 8. Geheimhouding
Artikel 9. Intellectueel eigendom
Artikel 10. Betaling en verzuim
Artikel 11. Incassokosten
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
Artikel 14. De duur van de gesprekken, afzeggen en niet of te laat komen op gesprekken
Artikel 15. Persoonsgegevens
Artikel 16. Geschillenbeslechting
Artikel 17. Wijziging voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bij-werking Communicatietraining, hierna te noemen ‘de aanbieder’, inclusief de handelsnamen Reflectieruimte en Reflectiereis, activiteiten aanbiedt of levert.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door de aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Begrippen

1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie de aanbieder een overeenkomst is aangegaan.

2. Cliënt: degene die deelneemt aan een training of workshop.

3. Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.

4. Activiteit: ieder uitvoering van een workshop, training, cursus of gesprekssessie.

5. Reflectiereis: iedere uitvoering van een programma met daarin verwerkt een of meerdere activiteiten in de zin zoals bovenstaand vermeld.

Artikel 3. Beperkte verantwoordelijkheid

De aanbieder verplicht zich ertoe al zijn kwaliteiten aan te wenden in alle door hem verleende diensten. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de eventuele consequenties die de cliënt direct of indirect verbindt aan de door cliënt ontvangen dienstverlening. De cliënt dient te allen tijde de aanbieder te informeren over enige andere ondersteuning die hij of zij elders verkrijgt, zodat kan worden beoordeeld of voortzetting van de activiteiten met de cliënt zinvol is.

Artikel 4. Offertes

1. De door de aanbieder gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De aanbieder  is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.

3. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van de aanbieder van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan de aanbieder doorberekenen aan de opdrachtgever.

4. Offertes zijn gebaseerd op de bij de aanbieder beschikbare informatie.

Artikel 5. Uitvoering van overeenkomsten

1. De gesloten overeenkomsten tussen de aanbieder en opdrachtgever leiden voor De aanbieder tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij de aanbieder gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van de aanbieder verlangd kan worden.

2. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de aanbieder recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de aanbieder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de aanbieder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de aanbieder  zijn verstrekt, heeft de aanbieder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de aanbieder is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Contractduur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen. In geval dat restitutie van vooruitbetaalde bedragen niet mogelijk is, is dit schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De aanbieder zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de aanbieder de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de aanbieder daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Daarom zal de aanbieder niet kunnen worden aangesproken als hij melding maakt van onwettige zaken.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door de aanbieder ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft de aanbieder houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

2. De aanbieder behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Betaling en verzuim

1. Particuliere cliënten ontvangen na afloop van de activiteiten de factuur daarvoor. Diensten op offertebasis worden gefactureerd conform offerte. Tijdens de uitvoering van activiteiten worden eventuele tariefwijzigingen niet doorgevoerd. Facturen worden verstuurd per e-mail. Bij overschrijding van de vermelde betalingstermijn, is de debiteur verplicht de wettelijk geregelde rente- en administratiekosten verschuldigd.

2. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de aanbieder aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

3. Indien de debiteur de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij/zij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is de aanbieder gerechtigd alle ten behoeve van de debiteur te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

4. In geval van betalingsverzuim is de debiteur voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de debiteur zullen de vorderingen van de aanbieder en de verplichtingen van de debiteur jegens de aanbieder onmiddellijk opeisbaar zijn.

6. Door de debiteur gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de debiteur dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Als van de aanbieder meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan de aanbieder voor aanvang van zijn werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 11. Incassokosten

Indien de aanbieder om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht is de aanbieder niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt of deelnemer zelf wordt aangericht.

2. De aansprakelijkheid van de aanbieder is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. Elke aansprakelijkheid van de aanbieder voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Annulering/beëindiging van de overeenkomst

1. De aanbieder heeft het recht om zonder opgave van reden de activiteiten te annuleren of deelname van een opdrachtgever/deelnemer te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan de aanbieder betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

2. De opdrachtgever/deelnemer heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een activiteit te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie 3 en 4), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.

3. Annulering door de opdrachtgever/deelnemer van de opdracht kan tot acht weken voor aanvang van de activiteit kosteloos geschieden. Bij niet-annulering is de opdrachtgever/deelnemer verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, workshop of reflectiereis te voldoen.

4. Bij annulering binnen acht weken tot en met vier weken voor aanvang van de activiteit is de aanbieder gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen vier weken het volledige bedrag.

5. Indien de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de activiteit de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 14. Afzegging

  1.  

1. Afzegging uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip wordt niet in rekening gebracht.           Afzegging uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip wordt voor 50% in rekening gebracht.

2. Geheel in rekening gebracht wordt wanneer de afzegging korter is gedaan dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip; de afspraak in het geheel niet wordt nagekomen; het gesprek anders dan telefonisch of per sms is afgezegd.

3. Cliënt heeft niet het recht de gemiste afspraak kosteloos in te halen.

4. Cliënt wordt onmiddellijk geïnformeerd wanneer de aanbieder door overmacht verhinderd is de afspraak na te komen. De aanbieder gaat ervan uit dat cliënt telefonisch bereikbaar is en attent is op sms-berichten.

5. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 15. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst wordt aan de aanbieder toestemming verleend voor opslag en verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens conform de privacyverklaring van de aanbieder, zoals gepubliceerd op de website.

 Artikel 16. Geschillenbeslechting

Wanneer er tussen een cliënt en de aanbieder een geschil ontstaat dat naar de opvatting van beiden of een van beiden niet binnen het kader van de gesprekken kan worden opgelost, dan wordt het aanbieden van diensten of producten van de aanbieder gestaakt. Beide partijen verplichten zich in dat geval de financiële afwikkeling (restitutie van vooruitbetaalde gesprekken, dan wel betaling van reeds besloten gesprekken) ten spoedigste, doch uiterlijk binnen twee kalenderweken te doen plaats vinden. Op iedere overeenkomst tussen de aanbieder en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieding, offertes, facturen en services die de aanbieder levert. Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen door de aanbieder aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

De meest recente versie, en daarmee geldige versie van deze algemene voorwaarden is steeds te raadplegen op de website van de aanbieder.

Einde. 

laatst bijgewerkt: 3 januari 2024